Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Van het bestuur

Notulen Algemene Ledenvergadering Tennisclub De Reest
vrijdag 2 februari 2018


1. Opening en vaststelling agenda:
Voorzitter Gerrit opent de vergadering om 20.05 met een heuse voorzittershamer vanwege de grote opkomst.

Hij brengt de nieuwjaarsgroet: een sportief en gezond nieuw (tennis) seizoen voor iedereen gewenst.

Bij deze staan wij een minuut stil als bestuur en ALV bij het overlijden van ons zeer gewaardeerde lid Jan Westerhof, die op 1 januari jl, is overleden.

2. Mededelingen:
Afmelding met mededeling: Zwaantje Oostwoud, Hetty Krul, Henk Smink, en Jeanet Otterman.

Koffie/thee met cake zijn vanavond van het huis en ook de hapjes en de 1e consumptie zijn van de club voor iedereen.

Kantinedienstrooster kan worden ingevuld na de ALV.

3. Ledenwerfcampagne – door Sven Boers
Introductie door Gerrit over het teruglopen van het aantal (jeugd) leden.
Sven stelt zich voor en presenteert een aantal speerpunten:
- Jeugd: schooltennis is in wording. In maart zal op de basisscholen in Balkbrug schooltennis (2 lessen) onder schooltijd worden gegeven. Dit is in samenwerking met de gemeente voor groep 3,4, 5 (en enkele 6) tijdens de gymlessen op school (in de gymzaal).
Ook groep 2 zal voor het eerst dit jaar (4, 5 jaar) mee kunnen doen. Het programma is door de tennisbond geschreven.
Aansluitend kan er op onze tennisbaan vrijblijvend met een trainer nog 2 keer te getennist worden. Dit is tevens een promotie voor de Tennisclub De Reest.
Ook worden de pijlen gericht op de ouders van de jeugd(leden)!
Er komt een aanbieding naar de ouders van de potentiële nieuwe jeugdleden dat ook zij kunnen komen tennissen bij ons op de baan. Voor hen wordt ook een (laagdrempelig) lesprogramma gemaakt. 5 instroomlessen, kennis maken met tennis.
Doel is om 2 lesdagen te gaan aanbieden. Hierdoor is de beschikbaarheid van de spelers minder belemmerend.
Jeugd kan ook wedstrijden gaan spelen. Dit schept meer binding met de sport en elkaar.
Bijv. 1x in de maand op zondag zijn er competitie door de KNLTB georganiseerd.
Niet alleen de world tour op een zondag, maar ook een regionale competitie op de zaterdag en een extra toss moment in de week, dus volop mogelijkheden.
- Senioren: Ons park ligt misschien wel iets te veel weggestopt. Hoe krijgen we de senioren naar ons park?
Oproep aan allen leden: maak onze club en sport bekend bij buren, vrienden en familie.
Werving meer via social media, zichtbaar maken van onze vereniging.
- Technisch plan: Het sterker maken van onze club, voor zowel jeugd als senioren, het tossen als extra tennissen.
Presentatie zal hier over komen, nog voor de voorjaarsvakantie. Plan wordt dan ook gepresenteerd . Dit was op 23 februari 2018 in Dedemsvaart. Gerrit Hogenkamp was bij deze bijeenkomst aanwezig. Samen met andere verenigingen en activiteiten ontplooien. Uitwisseling met en door de verschillende clubs in de regio/ omgeving.

Gerrit H. vult aan dat wij dit samen moeten gaan doen en dat we het samen met onze commissies kunnen doen. We gaan voor het succes hiervan!
Sven Boers wordt hartelijk bedankt voor zijn duidelijke uitleg.


4. Goedkeuring notulen ALV 2017:
Notulen van de ALV 2017 worden doorgenomen en zonder wijzigingen of aanvullingen vastgesteld. Met dank aan Hetty.

5. Financiën:
4.a Financieel jaarverslag 2017
Johannes bedankt Alwin net als vorig jaar voor alle financiële administratieve handelingen. Wederom zeer correct uitgevoerd.
Goed nieuws: de plus bij de realisatie van 2017; mede dankzij de WOZ reductie en dankzij een gulle gift van de opgeheven badmintonvereniging.
De opbrengst van de kantine was een stuk lager. Het rendement was echter hoog. Johannes bedankt hiervoor Harm Bloemberg hartelijk!
Verschillende werkzaamheden aan het gebouw gehad. Dankzij vrijwilligers is dit redelijk laag gebleven qua kosten.
Al met al een positief resultaat!
Het financieel jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd door de ALV.

4.b Verslag kascommissie 2017
Gerrit Pelman en Koop Krul en Martin Hulleman (reserve) hebben de controle gedaan en de penningmeester wordt decharge verleend door de ALV. Heren Kascommissie worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
4.c Benoeming kascommissie 2018
Koop Krul en Gerrit Pelman treden af als kascommissie. Martin Hulleman en Ronald Folders vormen de nieuwe kascommissie voor 2018 met als reserve lid Henri van Keulen.

4.d Begroting 2018
De contributie blijft hetzelfde als vorig jaar
De kantine begroting wordt aangepast naar niveau vorig jaar.
Grote uitgaven zitten deels in het onderhoud van het gebouw, de gravelbanen en baan 4 (zie toelichting).
Op de vraag waarom de kosten voor het plan van Sven Boers niet op de begroting staan, geeft Johannes aan dat deze kosten ook niet voor ons als vereniging zijn, maar voor Sven en zijn tennisschool zelf.
Als wij al kosten zullen maken, zal dit uit de contributie van de (nieuwe) leden moeten komen dit jaar. Denk aan: lessen, materialen voor de nieuwe leden.

De begroting wordt goedgekeurd door de ALV.


5. Bestuurssamenstelling 2016/2017:
Geen wijzigingen en allen bedanken Johannes van Raalte hartelijk dat hij nogmaals een bestuurstermijn als penningmeester aan wil gaan.
Tevens wordt Alwin bedankt voor zijn inzet in deze.

6. Verslag van(uit) de commissies:

Baancommissie: Door het overlijden van Jan Westerhof hebben we nu een probleem op de maandagochtend v.w.b. de vrijwilligers. Door omstandigheden (werk) van de vaste vrijwilligers is de spoeling erg dun geworden.
Gedachte van Rien Moes om niet vast te zitten aan de maandagochtend; er kan bijvoorbeeld een ‘app groep’ in het leven worden geroepen waar iedereen zich kan melden voor vrijwilligerswerk op een door hen allen nader te bepalen dagdeel in de week. Het formulier hiertoe zal ook na de ALV rond gaan om in te vullen. Dit is een groep wat buiten de geplande klusdagen omgaat.
In maart zijn 3 zaterdagen gepland (3, 17 en 24 maart) als Klusdagen. Dan zal de gravel baan weer worden geprepareerd en de lijnen.
Emiel Lagerwaard heeft een groot deel van schilderwerk in en om het clubhuis gedaan. Een groot applaus en dank voor hem!
Zaterdag 10 maart doen wij ook mee aan NL Doet! Gerrit heeft een 5 tal vrijwilligers gevraagd vanuit de organisatie NL Doet! Die bijvoorbeeld kunnen helpen met de kleine tafels van nieuw hout te voorzien en ook zullen er van steigerhout nieuwe terrastafels worden gemaakt. Ook de beschoeiing moet aangepakt worden. Arie Bijker heeft hiertoe een aantal mogelijkheden. Zo is er nog wel meer onderhoud.
Rien Moes zal de app-groep beheren.
De vrijwilligerslijst laat Gerrit rondgaan met verzoek om in te vullen en het mobiele nummer erbij te melden.

Baan 4 toelichting:
Is echt slecht en waarschijnlijk moet alles er toch uit. De voorzitter vraagt goedkeuring aan de ALV of wij deze kosten kunnen/mogen maken; Met de vorst nog in aantocht zal baan 4 een ijsbaan worden zoals het nu is.
Ronald Folders vraagt om toelichting hoe het onderhoud er dan uit zal zien.
Gerrit H. licht toe dat echt alles er dan uit moet. De kosten zijn ruim € 4000,00.
De vraag aan de ALV is of we dan Baan 4 toch (meer) zullen gebruiken of dat het een des-investering is….
Martin Hulleman vraagt hoe lang deze baan er nu in ligt. Dit zal ruim 20 jaren zijn.
Harm vraagt of er hiertoe nog een subsidie te regelen is. Dit is inderdaad zo zeggen Gerrit H, en Cor Nijenhuis.
Harm zegt dat het mogelijk is voor € 4000,00 mits jezelf de afvoer van het zand regelt.
Stemming ALV is voor behoud van Baan 4!
Wij willen graag een vereniging zijn die uitdraagt dat we het hele jaar door kunnen tennissen en daarom gaan wij voor behoud van deze baan.

Wedstrijdcommissie:
Er is overleg geweest met Frits, Michel en Jeanet door Johannes. Frits geeft een toelichting hierop en over de activiteiten afgelopen jaar: Dauwtraptoernooi: er waren niet veel mensen, maar het was gezellig. Wordt ook dit jaar weer georganiseerd.
De clubkampioenschappen Enkel is afgelopen seizoen niet doorgegaan (niet voldoende deelname) en de Mix is verplaatst naar het najaar. De nieuwe opzet met voorrondes (2 weken) werkt goed en zal ook dit jaar weer zo ingezet worden.
De Enkel-Clubkampioenschappen zullen dit jaar apart worden georganiseerd.

Eindejaarstoernooi is niet doorgegaan. Het komende seizoen zal hiertoe een andere opzet voor komen, een soort “Herfstevenement” (tennis met een activiteit) Het woord ‘toernooi’ zal worden vervangen door ‘evenement’ ; dit kan de drempel verlagen voor velen.
Eigenlijk zal in 2018 alles verder hetzelfde zijn als in 2017 zegt Frits.

Harm geeft toelichting vanuit Kantinecommissie:
Alles gaat goed zegt Harm!
Er is enige verbazing over het feit dat er niemand achter de bar staat doordeweeks. Waarom niet altijd iemand achter de bar?
Op de trainingsavonden zal er altijd een kantinedienst aanwezig moeten zijn. Op de maandagavond is tot dusver niemand ingeroosterd en op woensdag doet de hutselgroep zelf de koffie etc.
Afspraak is wel dat als je wilt tennissen en je hebt ook kantinedienst; geef dit dan duidelijk aan, ook bij tennissers/bezoekers die komen. Dit zal ook duidelijk(er) worden gemaakt in de regels voor de kantinedienst.
Harm zal de cursus ‘Sociale Hygiene’ gaan volgen op 20 februari a.s. in Zwolle. Hij zal moeten slagen!! (En dat is hij !!)
Hetty Krul en Melinda Runhart hebben al het achterhuis/ magazijn opgeruimd en schoongemaakt. Hartelijk dank!
Voor het schoonmaken zal ook een app-groep gemaakt worden. Roelina geeft aan dat zij met name tijdens de competitieweken in het voor- en najaar wel hulp nodig heeft. Vorig jaar heeft Jeanet Hulsteijn dit gedaan, waarvoor hartelijk dank!!!
Dit jaar zal Melinda een oproep uitdoen voor vrijwilligers die willen helpen schoonmaken af en toe.
Opmerking Erik Vos: in de kantine moet zichtbaar een bordje hangen dat wij verantwoord alcohol gebruik hanteren! Dit wordt opgepakt.

Website beheer:
Gerrit Pelman heeft het opgepakt maar door omstandigheden heeft hij dit weer teruggelegd bij Gerrit Hogenkamp. Gerrit Pelman is inmiddels ook geen lid meer van de club.
Gerrit H. meldt dat er een vacature is voor ‘websitebeheerder’ .

VCL:
Jaaaaaaaaren lang heeft Alwin Kouwen dit gedaan en Gerrit H. bedankt hem hiervoor met een cadeau. “ Had niet gehoeven” , zegt Alwin…
Martin Hulleman neemt het stokje over van Alwin als VCL en Gerrit H. stelt Martin voor aan de ALV.
Martin licht het gesprek wat hij heeft gehad met de tennisvereniging Annen toe: een soort onderlinge competitie met meerdere poules met promotie en degradatie. Om de levendigheid op de baan vast te houden kan zoiets een succes worden. Op bijv. de woensdagavond tijdens de hutselavond 2 x 1 uur spelen. Plan zal door Martin samen met de wedstrijdcommissie worden uitgewerkt.
Je kunt je bijvoorbeeld ook alleen aanmelden, dan kun je worden gekoppeld aan iemand door de organisatie.
Vanuit het VCL overleg:
Afgelopen najaar is het overleg (regionaal) geweest. Digitaal platform is nieuw voor het invoeren van de uitslagen. Wordt door Martin naar alle aanvoerders gestuurd.
Versoepeling van de inval regeling.
Beslissend punt wordt niet doorgezet. Voor 2018 wordt ‘verkort spelen’ ingevoerd; 1e en 2e set normaal en eventuele 3e set wordt een super-tie-break (tot 10 punten).
Voor de enkel-partijen gelden de oude regels (3 volledige sets).

Voorjaarscompetitie: 1 herenteam heeft zich teruggetrokken. Er is ook een invallerspoule. Contactpersoon hiertoe is Martin.
Definitieve indeling voorjaarscompetitie wordt ook door Martin naar alle aanvoerders gestuurd.

Gerrit H. vraagt hierbij een hartelijk applaus voor alle vrijwilligers!!!!


7. Vooruitzicht 2018:
Er is een volle agenda voor dit jaar, mede door het plan van Sven Boers. We gaan voor meer leden!

Een zomerlidmaatschap willen we ook dit jaar weer lanceren voor bijvoorbeeld de voetballers of andere sporters waar de zomerstop wellicht een mooi moment is voor hen om te gaan tennissen.
Robin Koerselman zal dit meenemen richting de voetbalvereniging(en) en als contactpersoon naar TC De Reest hiertoe optreden. Zo houden we de drempel laag v.w.b. contact op technisch als wel sociaal vlak.

Sponsoring:
Cor geeft aan dat wij ons ook weer hebben ingeschreven voor de Rabobank Clubkasactie. Alle leden ontvangen hiertoe een mail van ons. Leden van de Rabobank kunnen weer 5 stemmen uitbrengen waarvan zeker 1 naar ons!
Indien je geen lid bent van de Rabobank, moet je eerst lid worden, zonder verplichtingen. Vraag komt of wij duidelijk in de mail willen uitleggen wat je precies moet doen om te kunnen stemmen.
Stemmen kan vanaf 15 maart t/m 31 maart.


Club van 50:
Cor licht het format toe. Inmiddels zijn er al een aantal bedrijven/ organisaties via de BOV benaderd. De secretaris van BOV gaf aan dat het beter is om rechtstreeks contact met de leden op te nemen. Een mail zal hiertoe dan ook door ons worden verstuurd naar alle leden van BOV. Ook kunnen wij allen dit via vrienden, familie, kennissen en bedrijven/ relaties onder de aandacht brengen.
Gerrit H. neemt het over van Cor. De presentatie en onthulling van het Sponsorbord “ Club van 50” (foto gemaakt door Johannes).
Dit sponsorbord is kostenneutraal aangeschaft met dank aan Haitjema en Prins Sport Ommen. Dank aan de sponsoren hiervoor!!
Er zal ook een evenement worden gekoppeld aan de werving voor de Club van 50.
De vraag of wij ook een doel hebben gesteld voor dit jaar: Positieve reactie; minimaal bedrag is € 50,-
Het sponsorbord zal worden opgehangen door onze vrijwilligers.
Net als het nieuwe publicatiebord; deze zal een andere plek krijgen in de Boshut.
Tevens hangt er nu een nieuw scherm / afhangbord
8. Rondvraag:
Rien Moes: stelt voor om een whatts-app groep aan te maken voor het hutselen.
Is een goed idee, wellicht kan dit in combinatie met het idee van Martin Hulleman?
Rien wil dit idee wel verder oppakken.

Emiel Lagerwaard: Parasols of een overkapping op het terras. Ideeën hierover zijn er, maar er zullen ook mensen gevonden moeten worden om dit alles te plaatsen. Het bestuur is ook al druk met denken over een goede aanpak voor dit. De parasols (1 in ieder geval) zijn niet meer zo goed en mooi.
Emiel zal uitzoeken en met een voorstel voor overkapping komen bij het bestuur.

Roelina: De sleutels van het geldkistje zijn bij Emiel, Rien, Feike en bij Gerrit Hogenkamp.
Plastic afval gaat nu in een container. Er kan echter geen container bij de Boshut
komen. Hopelijk wil iedereen bij toerbeurt de plastic afvalzak eens meenemen naar huis om daar in de container te doen? Of wellicht in de container die er toch staat?

Robin Koerselman: vraagt zich af of de (oud) badmintonners willen tennissen? Er is er inmiddels 1 lid geworden bij ons.

Feike de Jong: is gestopt als actief spelend lid. Hij blijft donateur.


9. We sluiten de vergadering om 21.55 uur met een drankje en hapje en bedanken iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.

Tennisclub de Reest Balkbrug
Locatie tennispark: Hoogeveenseweg 36 Balkbrug - tel. 0523-658647
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu